ත්‍රිපිටක අටුවා

විසුද්ධිමාර්ගය

විනය අට්ඨකථා

සූත්‍ර අට්ඨකථා

අභිධර්ම අට්ඨකථා