ත්‍රිපිටක අටුවා

විනය අට්ඨකථා

සූත්‍ර අට්ඨකථා

අභිධර්ම අට්ඨකථා